Skip to main content

Reakce Národní sportovní agentury na tiskovou zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu

30. duben 2024

Národní sportovní agentura (dále jen „NSA”) se seznámila s tiskovou zprávou Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen “NKÚ”) ke kontrolní akci NKÚ č. 23/04 „Peněžní prostředky státu určené na podporu sportu a sportovní reprezentaci a majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit Národní sportovní agentura”. Kontrolovaným obdobím byly roky 2019 až 2022, v případě věcných souvislostí i období předcházející či následující. NKÚ se zaměřil na peněžní prostředky státu určené na podporu sportu a sportovní reprezentaci a majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit NSA.

Úvodem považujeme za důležité zmínit, že Národní sportovní agentura je ústřední správní úřad, který byl zřízen 1. srpna 2019. Některé klíčové pracovní pozice, které byly dlouhodobě neobsazené, se podařilo personálně zajistit až v průběhu roku 2023. Nutno dodat, že za kontrolovaný časový úsek nenese odpovědnost současné vedení Národní sportovní agentury. 

Národní sportovní agentura byla s výsledky kontroly seznámena již v září roku 2023 a zveřejněné výsledky kontrolního závěru NKÚ respektuje. Na zjištěné nedostatky Národní sportovní agentura reagovala již v průběhu kontroly přijetím celé řady nápravných opatření, která jsou průběžně implementována do operativní činnosti NSA i vnitřního kontrolního systému.

Ke kontrolním zjištěním týkajícím se hospodaření s majetkem NSA uvádí, že výnos z majetku nebyl neodůvodněně snížen. NSA obdržela výnos z dotčených pozemků v roce 2023 a jak sám NKÚ uvedl v kontrolním závěru, k promlčení práva na vydání bezdůvodného obohacení nedošlo.

NSA uvádí, že v kontrolovaném období byly veřejné zakázky realizovány prostřednictvím externích advokátních kanceláří. V současné době jsou veřejné zakázky zadávány zaměstnanci NSA. Smlouvy jsou řádně a včas zveřejňovány v registru smluv v souladu se zákonem.

Již od začátku funkčního období nového vedení NSA jsou systémovými opatřeními vytvářeny a nastavovány podmínky pro transparentní, účelné a hospodárné vynakládání finančních prostředků prostřednictvím dotačních výzev. Vedení NSA se podařilo přijatými opatřeními výrazným způsobem zkrátit délku vyhodnocování dotačního řízení. Rada NSA i nadále bude činit další kroky, které povedou k ještě účelnějšímu a efektivnějším plnění vytyčených cílů.  

Více: nsa.gov.cz